กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ผ่าน Krirk Smart App 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ประกาศการลงทะเบียน นศ. ศึกษาประกาศการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา นศ. ปรึกษาการลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง ลงทะเบียน นศ. ต้องตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ถูกต้อง หากเมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ตรวจสอบการลงทะเบียน นศ. เลือกรายวิชาและลงทะเบียรเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย ข้อกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ เฉพาะ นศ.หลักสูตรไทย ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ควรชำระเงินออนไลน์ระหว่างเวลา 23.00 – 01.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ธนาคารประมวลผลข้อมูล ชำระเงินเกินกำหนดจะคิดค่าปรับวันละ 50 บาท ไม่เกิน 3,500 บาท/ภาคการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเกริก อาคาร 2 ชั้น 2 รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้มีดังนี้ รายวิชาที่มีเงื่อนไข Prerequisite และ Corequisite รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ้ำ รายวิชาที่มีเกรด I ชำระค่าลงทะเบียน นศ. สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ การชำระเงินผ่าน e-Payment สามารถชำระเงินผ่าน Krirk […]

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ผ่าน Krirk Smart App 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Read More »