บุคลากร

นายอภิสิทธิ์ พวงประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

นางสาวปฐมพร อ้นบุตร

รักษาการหัวหน้างานทะเบียน (ไทย)

นางสาวสุพรรษา โต๊ะดอนทอง

รักษาการหัวหน้างานทะเบียน (จีน)

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (ไทย)

นางสาวอุมาพร รัศมีแพทย์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (ไทย)

นางสาวชนิษฐา พันสีนาค

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (ไทย)

นางสาวสกุลตลา สูงชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (ไทย)

นางสาวขวัญฤดี ปานสระพงษ์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (ไทย)

นางสาวเมธิณี สมสีมี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (ไทย)

นายภูบดินทร์ สุกสี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (จีน)

นางสาวทิพย์ณชาวา อัยย์วรรณ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (จีน)

นางสาวขวัญฤทัย ปานสระพงษ์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (จีน)

นางสาวมณธิชา แตงกวา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา (จีน)

นางพรรณี สาโพธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางพรรณี สาโพธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางปราถนา แก้วสุขโข​

หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา​

นางปราถนา แก้วสุขโข​

หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา​

นางปราถนา แก้วสุขโข​

หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา​

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางพรรณี สาโพธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา