บุคลากร

นายอภิสิทธิ์ พวงประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางพรรณี สาโพธิ์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางสาวภัชณภา สุขประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางสาวสินีรัตน์ เทพชนะ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางสาวสุพรรษา โต๊ะดอนทอง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางสาวปฐมพร อ้นบุตร

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางพรรณี สาโพธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางพรรณี สาโพธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางปราถนา แก้วสุขโข​

หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา​

นางปราถนา แก้วสุขโข​

หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา​

นางปราถนา แก้วสุขโข​

หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา​

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางพรรณี สาโพธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา

นางวิภา ทองพันชั่ง

เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนประวัตินักศึกษา