กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ผ่าน Krirk Smart App 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

 1. ประกาศการลงทะเบียน นศ. ศึกษาประกาศการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา นศ. ปรึกษาการลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
 3. ลงทะเบียน นศ. ต้องตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ถูกต้อง หากเมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
 4. ตรวจสอบการลงทะเบียน นศ. เลือกรายวิชาและลงทะเบียรเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์

 • เฉพาะ นศ.หลักสูตรไทย
 • ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่ควรชำระเงินออนไลน์ระหว่างเวลา 23.00 – 01.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ธนาคารประมวลผลข้อมูล
 • ชำระเงินเกินกำหนดจะคิดค่าปรับวันละ 50 บาท ไม่เกิน 3,500 บาท/ภาคการศึกษา
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเกริก อาคาร 2 ชั้น 2

รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้มีดังนี้

 1. รายวิชาที่มีเงื่อนไข Prerequisite และ Corequisite
 2. รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ้ำ
 3. รายวิชาที่มีเกรด I

ชำระค่าลงทะเบียน นศ. สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ

 1. การชำระเงินผ่าน e-Payment สามารถชำระเงินผ่าน Krirk Smart App. ซึ่งมี ช่องทางการชำระเงินดังนี้ – บัญชีธนาคารกรุงไทย – บัตรเครดิต KTC
 2. การชำระเงินผ่าน QR Code นศ. สามารถสร้าง QR Code และนำไปชำระเงินผ่าน – แอปพลิเคชันของธนาคาร – เคาน์เตอร์ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกริก
 3.  

ข้อกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

 • สำหรับ นศ. ภาคปกติหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์และหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล
 • ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ดาวโหลดเอกสาร ขั้นตอนลงทะเบียน-KS (KrirkSmart)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

 1. ประกาศการลงทะเบียน นศ. ศึกษาประกาศการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา นศ. ปรึกษาการลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
 3. ลงทะเบียน นศ. ต้องตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ถูกต้อง หากเมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
 4. ตรวจสอบการลงทะเบียน นศ. เลือกรายวิชาและลงทะเบียรเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์

 • เฉพาะ นศ.หลักสูตรไทย
 • ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่ควรชำระเงินออนไลน์ระหว่างเวลา 23.00 – 01.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ธนาคารประมวลผลข้อมูล
 • ชำระเงินเกินกำหนดจะคิดค่าปรับวันละ 50 บาท ไม่เกิน 3,500 บาท/ภาคการศึกษา
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเกริก อาคาร 2 ชั้น 2

รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้มีดังนี้

 1. รายวิชาที่มีเงื่อนไข Prerequisite และ Corequisite
 2. รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ้ำ
 3. รายวิชาที่มีเกรด I

ชำระค่าลงทะเบียน นศ. สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ

 1. การชำระเงินผ่าน e-Payment สามารถชำระเงินผ่าน Krirk Smart App. ซึ่งมี ช่องทางการชำระเงินดังนี้ – บัญชีธนาคารกรุงไทย – บัตรเครดิต KTC
 2. การชำระเงินผ่าน QR Code นศ. สามารถสร้าง QR Code และนำไปชำระเงินผ่าน – แอปพลิเคชันของธนาคาร – เคาน์เตอร์ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกริก
 3.  

ข้อกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

 • สำหรับ นศ. ภาคปกติหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์และหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล
 • ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ดาวโหลดเอกสาร ขั้นตอนลงทะเบียน-KS (KrirkSmart)