การเพิ่มถอนรายวิชา

ขั้นตอนการเพิ่ม - ถอนรายวิชา

        1. การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของฤดูร้อน
        2. การเพิกถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและให้มีผลดังต่อไปนี้
การเพิกถอนในภาคการศึกษาปกติภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหรือ 1 สัปดาห์แรกของฤดูร้อน จะได้รับค่าหน่วยกิตคืนสองในสามพร้อมค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องปรับอากาศและค่าวิชาปฏิบัติการคืน สำหรับการถอนหลัง 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือหลัง 1 สัปดาห์ ของภาคฤดูร้อนให้ได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง วิชาที่เพิกถอนในกรณีดังกล่าวในข้อนี้จะไม่บันทึกในในรายงานผลการศึกษา การเพิกถอนก่อน 4 สัปดาห์ของวันสุดท้ายของการศึกษาภาคการศึกษาปกติหรือก่อน 2 สัปดาห์ ของวันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ w และจะไม่ได้รับคืนค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมใดๆ
        3. การขอเพิ่มและการเพิกถอนรายวิชาจะต้องไม่ขัดกับจำนวนหน่วยกิตภาค