กิจกรรม

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “กา …

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Read More »

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ

การเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ …

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน Read More »

สัมมนา เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง

สำนักวิชาการได้จัดสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข …

สัมมนา เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง Read More »