April 25, 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2565โดยนักศึกษาทุนเรียนดี ดร.เกริก ต้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. เท่านั้น หากสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับในประกาศฉบับนี้ต่อไปเอกสารสำหรับการรายงานตัว สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง 1หรือ 2 นิ้ว 2 ภาพ สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ ค่าสมัครเรียน 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ         ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมประกอบด้วย        – กิจกรรมประดิษฐ์สร้อยสายคล้องแมสลูกปัด        – กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจหนัง        – กิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าใส่เหรียญในการจัดกิจกรรมครั้ง ได้รับเชิญวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอาชีพอิสระกรุงเทพมหานคร ที่จะมาสาธิต และส่งต่อความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565        โดยนักศึกษาทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ต้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. เท่านั้น หากสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับในประกาศฉบับนี้ต่อไป เอกสารสำหรับการรายงานตัว 1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ 4.รูปถ่ายหน้าตรง 1หรือ 2 นิ้ว 2 ภาพ 5.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ฉบับ 6.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 7.ค่าสมัครเรียน 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการประกาศรับสมัครทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องแสกน QR Code ท้ายประกาศ เพื่อรับทราบลำดับการสอบ และลิงก์ Google Meet ในการเข้าสอบ ทั้งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศเรื่องการรับใบปริญญาบัตร

บัณฑิต (ทุกระดับ) ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-2564 และ ไม่ได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้ติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอรับใบปริญญาบัตร ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 (เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)***หมายเหตุ กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องลงบนเอกสารทุกฉบับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมงานทะเบียน อาคารดร.เกริก ชั้น 2 หรือโทร. 02-552-3500-9 ต่อ 103 หรือ 109 #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

ประกาศเรื่องการรับใบปริญญาบัตร Read More »