ยื่นคำร้องต่างๆ

ขั้นตอนการยื่นคำร้องต่างๆ

กรณีการขอใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองต่างๆ
        1. นักศึกษาต้องกรอกฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
        2. นำแบบฟอร์มคำร้องไปติดต่อที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาคาร 2 ชั้น 2) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร (ใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองต่างๆ ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท) และให้เจ้าหน้าที่ประทับตรา
        3. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมและให้เจ้าหน้าที่ประทับตราเรียบร้อย ให้นำแบบฟอร์มพร้อมรูปถ่ายมายื่นให้ที่งานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

กรณียื่นคำร้องอื่นๆ
        1. นักศึกษาต้องกรอกฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
        2. ติดต่อเสนอคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา และรองคณบดี/คณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในแบบฟอร์ม นอกเหนือจากรองคณบดี/คณบดีพิจารณาอนุมัติและลงนาม ทางคณะจะเป็นฝ่ายดำเนินการประสานงานต่อไป
        3. หลังจากที่ทุกฝ่ายพิจารณาลงนามอนุมัติ ให้นักศึกษานำแบบฟอร์มคำร้องไปติดต่อที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาคาร 2 ชั้น 2) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ

เพิ่มเติม