แจ้งสำเร็จการศึกษา

การส่งเอกสารแจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

        1. เอกสารชุดแจ้งจบที่นักศึกษากรอก และยื่นให้ฝ่ายต่างๆตรวจสอบเรียบร้อย
        2. แผนการเรียนแต่ละสาขาวิชา
        3. หลักฐานการเทียบโอน (ถ้ามี)
        4. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
        5. รูปถ่ายชุดครุย จำนวน 7 รูป
        6. ใบเสร็จชำระค่าแจ้งจบ
        7. หลักฐานลาพักการศึกษา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการแจ้งจบ
        1. นำเอกสารการแจ้งจบที่ได้จากงานทะเบียนไปตรวจเช็คหนังสือที่ค้างกับสำนักงานหอสมุด ถ้ามียืมค้างหนังสือให้นำมาคืนให้เรียบร้อย แล้วให้ทางห้องสมุดเซ็นแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
        2. นำเอกสารชุดแจ้งจบไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
        3. นำไปตรวจสอบยอดค้างชำระกับฝ่ายการเงินว่ามีค้างชำระหรือไม่ ถ้ามียอดค้างชำระของแต่ละเทอมให้ชำระของเทอมที่ค้างให้เรียบร้อย หลังจากนั้นจึงชำระค่าแจ้งจบเป็นอันดับต่อไป
        4. นำใบเสร็จชำระค่าแจ้งจบกับเอกสารแจ้งจบนำมาส่งที่งานทะเบียน ถือเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

*นักศึกษาควรทำเรื่องแจ้งจบกับงานทะเบียนให้ตรงกำหนดกับวันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา แต่ถ้านักศึกษาจบเทอมนั้น แต่มาแจ้งจบในเทอมต่อไปให้ทำเรื่องลาพักการศึกษาในเทอมที่นักศึกษามาแจ้งจบกับทางงานทะเบียน

การส่งเอกสารแจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

        1. เอกสารชุดแจ้งจบที่นักศึกษากรอก และยื่นให้ฝ่ายต่างๆตรวจสอบเรียบร้อย
        2. แผนการเรียนแต่ละสาขาวิชา
        3. รูปถ่ายชุดครุย จำนวน 7 รูป
        4. เอกสารเพิ่มเติมจากทางคณะ

ขั้นตอนการแจ้งจบ
        1. นักศึกษากรอกเอกสารชุดแจ้งจบทั้งหมดให้ครบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนามในหน้าคำร้องขอสำเร็จการศึกษา แนบรูปชุดครุยที่ถูกต้องตามคณะ/สาขา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 7 รูป สำหรับออกหนังสือรับรองและทรานสคริปต์
        2. นำแบบฟอร์มตรวจสอบหนังสือห้องสมุดไปที่ห้องสมุดเพื่อตรวจสอบว่ามีหนังสือยืมค้างไว้หรือไม่
        3. นำชุดแจ้งจบไปที่การเงิน ชำระค่าแจ้งจบและตรวจสอบยอดค้างชำระทั้งหมดของนักศึกษา
        4. นำเอกสารที่ตรวจสอบจากห้องสมุดและการเงินเรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษากรอกครบทุกช่องไปที่คณะ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม
              1) หน้าสรุปรวม ที่มีข้อมูลการสอบประมวลความรู้,รายชื่อคณะกรรมวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ,การสอบตัวเล่ม
              2) ใบระเบียน มีข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาเรียนทุกเทอม มีหน่วยกิตสะสม/เกรดเฉลี่ยสะสมครบ
              3) หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ มีวันที่อนุมัติและลายเซ็นต์คณะกรรมการ
              4) ปกด้านในวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
              5) เอกสารอักขราวิสุทธิ์
              6) ถ้านักศึกษาทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์ภายนอก ให้แนบเอกสารหรือจดหมายตอบรับ มีชื่อวารสาร วันที่ตีพิมพ์,ปีที่ตีพิมพ์,ครั้งที่ตีพิมพ์,เล่มที่
        5. นำเอกสารทั้งหมดส่งงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ

1. เอกสารชุดแจ้งจบที่นักศึกษากรอก และยื่นให้ฝ่ายต่างๆตรวจสอบเรียบร้อย
2. แผนการเรียนแต่ละสาขาวิชา
3. หลักฐานการเทียบโอน (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายชุดครุย จำนวน 7 รูป
6. ใบเสร็จชำระค่าแจ้งจบ
7. หลักฐานลาพักการศึกษา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการแจ้งจบ
1. นำเอกสารการแจ้งจบที่ได้จากงานทะเบียนไปตรวจเช็คหนังสือที่ค้างกับสำนักงานหอสมุด ถ้ามียืมค้างหนังสือให้นำมาคืนให้เรียบร้อย แล้วให้ทางห้องสมุดเซ็นแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
2. นำเอกสารชุดแจ้งจบไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
3. นำไปตรวจสอบยอดค้างชำระกับฝ่ายการเงินว่ามีค้างชำระหรือไม่ ถ้ามียอดค้างชำระของแต่ละเทอมให้ชำระของเทอมที่ค้างให้เรียบร้อย หลังจากนั้นจึงชำระค่าแจ้งจบเป็นอันดับต่อไป
4. นำใบเสร็จชำระค่าแจ้งจบกับเอกสารแจ้งจบนำมาส่งที่งานทะเบียน ถือเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

*นักศึกษาควรทำเรื่องแจ้งจบกับงานทะเบียนให้ตรงกำหนดกับวันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา แต่ถ้านักศึกษาจบเทอมนั้น แต่มาแจ้งจบในเทอมต่อไปให้ทำเรื่องลาพักการศึกษาในเทอมที่นักศึกษามาแจ้งจบกับทางงานทะเบียน

        1. เอกสารชุดแจ้งจบที่นักศึกษากรอก และยื่นให้ฝ่ายต่างๆตรวจสอบเรียบร้อย
        2. แผนการเรียนแต่ละสาขาวิชา
        3. รูปถ่ายชุดครุย จำนวน 7 รูป
        4. เอกสารเพิ่มเติมจากทางคณะ

ขั้นตอนการแจ้งจบ
        1. นักศึกษากรอกเอกสารชุดแจ้งจบทั้งหมดให้ครบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนามในหน้าคำร้องขอสำเร็จการศึกษา แนบรูปชุดครุยที่ถูกต้องตามคณะ/สาขา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 7 รูป สำหรับออกหนังสือรับรองและทรานสคริปต์
        2. นำแบบฟอร์มตรวจสอบหนังสือห้องสมุดไปที่ห้องสมุดเพื่อตรวจสอบว่ามีหนังสือยืมค้างไว้หรือไม่
        3. นำชุดแจ้งจบไปที่การเงิน ชำระค่าแจ้งจบและตรวจสอบยอดค้างชำระทั้งหมดของนักศึกษา
        4. นำเอกสารที่ตรวจสอบจากห้องสมุดและการเงินเรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษากรอกครบทุกช่องไปที่คณะ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม
              1) หน้าสรุปรวม ที่มีข้อมูลการสอบประมวลความรู้,รายชื่อคณะกรรมวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ,การสอบตัวเล่ม
              2) ใบระเบียน มีข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาเรียนทุกเทอม มีหน่วยกิตสะสม/เกรดเฉลี่ยสะสมครบ
              3) หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ มีวันที่อนุมัติและลายเซ็นต์คณะกรรมการ
              4) ปกด้านในวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
              5) เอกสารอักขราวิสุทธิ์
              6) ถ้านักศึกษาทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์ภายนอก ให้แนบเอกสารหรือจดหมายตอบรับ มีชื่อวารสาร วันที่ตีพิมพ์,ปีที่ตีพิมพ์,ครั้งที่ตีพิมพ์,เล่มที่
        5. นำเอกสารทั้งหมดส่งงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ