ตารางเรียน / ตารางสอบ

ตารางเรียน

ปีการศึกษา 2566
ภาคต้น

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาคปลาย

ระดับปริญญาตรี
       ตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย (ภาคปกติ)
       ตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย (ภาคพิเศษ)
       ตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย (ระบบการศึกษาทางไกล) 

 

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2565

 

ภาคต้น
 
ภาคปลาย
 
ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2566
ภาคต้น

ระดับปริญญาตรี
       ตารางสอนตารางสอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ (แก้ไข)

       ตารางสอนตารางสอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน (ระบบการศึกษาทางไกล) คณะศิลปศาสตร์ (เพิ่มเติม)

       ตารางสอนตารางสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล) คณะบริหารธุรกิจ (แก้ไข)

ระดับปริญญาโท
        ตารางสอนตารางสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้พูดภาษาอื่น วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน (เพิ่มเติม)

ระดับปริญญาเอก

ภาคปลาย

ระดับปริญญาตรี
       ตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย (ภาคปกติ)
       ตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย (ภาคพิเศษ)
       ตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย (ระบบการศึกษาทางไกล) 

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2565

 

ภาคต้น
 
ภาคปลาย
 
ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ

ตารางสอบ