ประกาศเรื่องการรับใบปริญญาบัตร

บัณฑิต (ทุกระดับ) ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-2564 และ ไม่ได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้ติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอรับใบปริญญาบัตร ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 (เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
***หมายเหตุ กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องลงบนเอกสารทุกฉบับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานทะเบียน อาคารดร.เกริก ชั้น 2 หรือโทร. 02-552-3500-9 ต่อ 103 หรือ 109

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

บัณฑิต (ทุกระดับ) ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-2564 และ ไม่ได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้ติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอรับใบปริญญาบัตร ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 (เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
***หมายเหตุ กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องลงบนเอกสารทุกฉบับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานทะเบียน อาคารดร.เกริก ชั้น 2 หรือโทร. 02-552-3500-9 ต่อ 103 หรือ 109

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity