ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนักศึกษาทุนเรียนดี ดร.เกริก ต้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. เท่านั้น

หากสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับในประกาศฉบับนี้ต่อไป
เอกสารสำหรับการรายงานตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง 1หรือ 2 นิ้ว 2 ภาพ
 5. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 7. ค่าสมัครเรียน 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนักศึกษาทุนเรียนดี ดร.เกริก ต้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. เท่านั้น

หากสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับในประกาศฉบับนี้ต่อไป
เอกสารสำหรับการรายงานตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง 1หรือ 2 นิ้ว 2 ภาพ
 5. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 7. ค่าสมัครเรียน 500 บาท