ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

       โดยนักศึกษาทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ต้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. เท่านั้น หากสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับในประกาศฉบับนี้ต่อไป

เอกสารสำหรับการรายงานตัว

1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ
4.รูปถ่ายหน้าตรง 1หรือ 2 นิ้ว 2 ภาพ
5.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ฉบับ
6.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
7.ค่าสมัครเรียน 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

       โดยนักศึกษาทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ต้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. เท่านั้น หากสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับในประกาศฉบับนี้ต่อไป

เอกสารสำหรับการรายงานตัว

1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ
4.รูปถ่ายหน้าตรง 1หรือ 2 นิ้ว 2 ภาพ
5.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ฉบับ
6.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
7.ค่าสมัครเรียน 500 บาท