การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ

การเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ” วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ พาหิระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยเกริก และ อาจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร เลขานุการคณะกรรมการฯ ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 2102 มหาวิทยาลัยเกริก

การเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ” วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ พาหิระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยเกริก และ อาจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร เลขานุการคณะกรรมการฯ ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 2102 มหาวิทยาลัยเกริก