การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน” วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยเกริก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน” วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยเกริก