การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันจันทร์ ที่ 29 – วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2556 วิทยากร โดย ศาสตรจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลภาพรวมการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ให้ข้อมูลการด้านการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันจันทร์ ที่ 29 – วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2556 วิทยากร โดย ศาสตรจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลภาพรวมการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ให้ข้อมูลการด้านการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน